bip.gov.pl
RSS
A A A K

OFERTA PRACY

09.09.2021

Oferta pracy: pracownik socjalny
Data publikacji: 2021-09-09
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
Stanowisko: pracownik socjalny w DPS Pyrzyce
Informacje dodatkowe: 1 etat


Zakres podstawowych czynności
1. Załatwianie spraw związanych z przyjęciem do DPS, rezygnacją, zgonem i pogrzebem mieszkańca w tym przeprowadzanie wywiadu aktualizacyjnego.
2. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w szczególności w zapewnieniu świadczeń pomocy społecznej, pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt pomocniczy.
3. Świadczenie pracy socjalnej, w tym realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia.
4. Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości
5. Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu mieszkańca z rodziną i społecznością lokalną
6. Bieżący monitoring potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
7. Przekazywanie informacji na temat praw mieszkańców DPS oraz umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z przepisami dotyczącymi domów.
8. Udzielnie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do DPS lub ich rodzinom.
9. Współudział w organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych, imprezach kulturalnych i turystycznych
10. Prowadzenie depozytu rzeczowego.
Wymagania obowiązkowe
1. wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia, co najmniej jeden z wymienionych warunków:
a) posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki w rodzinie,
2. umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
3. dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel i DOM
4. wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
5. bardzo dobra organizacja pracy,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
8. komunikatywność.
Wymagania dodatkowe
1. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania domu pomocy społecznej
2. gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność
3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Składanie ofert
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 31; 74-200 Pyrzyce w terminie do 2021-09-20.
Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Żabowie , Żabów 31; 74-200 Pyrzyce ; tel. Kontaktowy (91) 5777641
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpspyrzyce@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Opublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 09.09.2021

Dokument oglądany razy: 91
« inne aktualności