bip.gov.pl
RSS
A A A K

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie

Załącznik do Uchwały Nr 29/2010
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Z SIEDZIBĄ W ŻABOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, zwany w dalszej części regulaminu organizacyjnego „Domem”, działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 1998 r. Nr 91, z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami
6) Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie – Uchwała Nr XXXVII/214/06 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 25 października 2006 r.

§ 2.

1. Dom działa pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie”, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce i zapewnia usługi o standardzie określonym w niniejszym regulaminie o zasięgu ponadgminnym.
2. W skład Domu wchodzą :
1) Dom Pomocy Społecznej Pyrzyce, ul. Niepodległości 4, 74-200 Pyrzyce,
2) Filia Żabów, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce.
3. Dom jest samodzielną jednostką budżetową, prowadzącą działalność ekonomiczną i finansową w oparciu o przepisy dotyczące samorządowych jednostek budżetowych.
4. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.


§ 3.

1. Dom jest domem stałego pobytu, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, o liczbie miejsc 80.
2. Dom umożliwia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich indywidualnych niezbędnych potrzeb, w ramach rozdziału II § 4.

ROZDZIAŁ II

Zakres i poziom usług

§ 4.

1. Zakres i poziom świadczeń Domu dostosowany jest do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców poprzez zapewnienie tym osobom:
1) miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęt, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,
2) odzieży, bielizny osobistej i obuwia dla tych, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,
3) wyżywienia, również dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm żywienia,
4) opieki pielęgniarskiej,
5) opieki opiekuńczo-terapeutycznej – z karmieniem, ubraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności,
6) stacjonarnej opieki lekarskiej, psychologa w przypadku osób chorych wymagających takiej opieki medycznej,
7) zabiegów usprawnienia leczniczego w miarę możliwości Domu,
8) pomocy i umożliwienie korzystania z usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
9) ćwiczeń rehabilitacyjnych,
10) terapii zajęciowej,
11) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,
12) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,
13) miejsca sprawowania kultu religijnego.
2. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu powinny uwzględnić stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców oraz respektować ich prawo do intymnego i godnego życia, ochrony dóbr osobistych, a także możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, w ramach regulaminu Domu.
3. Dom może prowadzić działalność gospodarczą w formie gospodarki pozabudżetowej, która mieszkańcom stwarzałaby szansę aktywności.

§ 5.

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się m. in. potrzeby:
1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
2) korzystanie z własnego ubrania,
3) korzystanie z własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
4) spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
5) zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,
6) przełamywanie izolacji i monotonii życia Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
7) zapewnianie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki mieszkańca


§ 6.

1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
1) godnego traktowania,
2) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystanie z nich,
3) uzyskania wyjaśnień w sprawach regulujących zasady współżycia mieszkańców,
4) umożliwienie kontaktu z radcą prawnym w celu uzyskania informacji o sposobie uregulowania spraw osobistych,
5) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
6) zgłaszanie skarg i wniosków,
7) przyjmowanie krewnych i znajomych w godzinach wyznaczonych regulaminem oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i zakresie dostosowanym do regulaminu Domu,
8) przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu o takim zamiarze,
9) umieszczenia w przydzielonym pokoju za zgodą Dyrektora Domu, własnych mebli i przedmiotów pod warunkiem, że nie będą utrudniać utrzymania czystości i porządku,
10) otrzymania suchego prowiantu w przypadku wcześniej zgłoszonego wyjazdu, w ilości zapewniającej wyżywienie na czas podróży.

2. W okresie przebywania mieszkańca poza Domem, Dom nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody poczynione przez niego w tym czasie.
3. Zasady i tryb pobierania opłat za dni nieobecności mieszkańca w Domu określają odrębne przepisy.

§ 7.

1. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
1) współdziałanie z personelem, jeżeli jest to możliwe, w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
2) dbanie, w miarę jego możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
3) podporządkowanie się zaleceniom lekarskim, w tym zakazu spożywania alkoholu,
4) poinformowanie personelu Domu o każdorazowym opuszczeniu terenu Domu i własnoręcznym wpisaniu się lub za pośrednictwem personelu do „Zeszytu wyjść mieszkańców”,
5) utrzymanie samodzielności poprzez własną aktywizację,
6) przyczynianie się do tworzenia dobrej atmosfery w Domu,
7) dbałość o mienie Domu.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańca określa Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.


§ 8.

Zasady ustalania opłat za pobyt w domu oraz sposób i tryb pobierania odpłatności określają odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja i zarządzanie


§ 9.

1. Domem kieruje dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Pyrzyckiego po zaciągnięciu opinii Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Starosta Pyrzycki.
3. Umowy o pracę z pracownikami zawiera dyrektor Domu, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
4. Strukturę organizacyjną Domu określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor Domu, który w ramach swoich uprawnień prowadzi samodzielną politykę kadrową.
5. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.
6. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje w imieniu Starosty kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
7. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje starosta Pyrzycki za pośrednictwem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a w zakresie standardu usług – Wojewoda Zachodniopomorski.


§ 10.

1. Do obowiązków dyrektora Domu należy realizacja zadań regulaminowych jednostki, a w szczególności:
1) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Domu oraz nadzór nad gospodarką finansową i powierzonym majątkiem.
3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy,
4) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.
2. Do zadań dyrektora Domu należy również:
1) odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej czyli ogółu działań podejmowanych dla zabezpieczenia realizacji celów i zadań Domu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
2) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
3) zagwarantowanie i respektowanie praw osobistych mieszkańców,
4) otoczenie mieszkańców szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w Domu, aby adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,
5) zapoznanie mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu,
6) poinformowanie mieszkańców o możliwości złożenia przedmiotów wartościowych i pieniędzy do depozytu oraz stworzenie warunków do bezpiecznego ich przechowywania,
7) dbanie o należytą reprezentację prawną mieszkańców, a w szczególności prowadzenie działań w celu wyznaczenia przez sąd opiekunów prawnych lub kuratorów dla mieszkańców Domu częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,
8) utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi, opiekunami prawnymi oraz kuratorami mieszkańców Domu,
9) wymianę dowodu tożsamości według potrzeby mieszkańca,
10) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do godnego umierania i sprawienie zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.

§ 11.

1. W skład Domu wchodzą następujące zespoły:
1) Terapeutyczno - Opiekuńczy,
2) Administracyjno - Gospodarczy,
3) Finansowo – Księgowy
oraz
4) samodzielne stanowisko – Specjalista ds. pracowniczych

§ 12.

1. Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Kierownik Zespołu
Administracyjno – Gospodarczego lub inna osoba wskazana przez dyrektora w
granicach określonych pisemnym umocowaniem.
2. Kierownicy zespołów oraz pracownik na samodzielnym stanowisku pracy są
bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi Domu
3. Pracownicy zespołów podlegają służbowo kierownikowi zespołu.
4. Kierownika zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik zespołu
wyznaczony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z kierownikiem zespołu.
5. Pracownika samodzielnego zastępuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora
Domu.
6. Zastępstwa poszczególnych pracowników zespołów ustalają kierownicy zespołów.


§ 13
1.Dyrektor Domu oraz Kierownicy Zespołów sprawują nadzór nad systemem kontroli zarządczej wewnętrznej.
2. Kontrolę funkcjonalną wewnętrzną wykonują na podstawie planu kontroli w ramach powierzonych zadań: dyrektor, kierownicy zespołów i wyznaczeni pracownicy.
3. Kontrola funkcjonalna wewnętrzna obejmuje czynności polegające na :
1) ustaleniu stanu faktycznego,
2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi
przepisami,
3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzanych nieprawidłowości, jak również
osób odpowiedzialnych,
4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości.
4. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w DPS bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
5. Szczegółowe uregulowania dotyczące nadzoru nad systemem kontroli zarządczej określa Regulamin Kontroli zarządczej Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.

§ 14

Zasady podpisywania pism i aktów prawnych:
1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty :
1) zarządzenia wewnętrzne,
2) pisma wychodzące na zewnątrz,
2. Pisma zastrzeżone do podpisu przez Dyrektora podpisuje na kopii pracownik
opracowujący jego treść.
3. Umowy cywilnoprawne podpisują Dyrektor i Główny Księgowy.
4. Kierownicy zespołów podpisują dokumenty wewnętrzne .
5. Pracownicy zespołów podpisują sporządzone przez siebie notatki oraz dokumenty
wewnętrzne.

§ 15.

1. Dom używa do oznaczenia korespondencji następujących symboli:
Dyrektor DPS/D/
Główny Księgowy DPS/GK/
Zespół Finansowo – Księgowy DPS/FK/
Specjalista ds. pracowniczych DPS/SP/
Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy w Pyrzycach DPS/TO/P/
Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy w Żabowie DPS/TO/Ż/
Zespół Administracyjno – Gospodarczy DPS/AG/

2. Szczegółowe zasady tworzenia, obiegu i gromadzenia dokumentacji w Domu
określa instrukcja obiegu dokumentów.

§ 16.

1. Zasady pobytu w Domu określa Regulamin Mieszkańców Domu ustalony przez
dyrektora, po zasięgnięciu opinii jego mieszkańców.
2.Strukturę organizacyjną Domu przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.
3.Interpretacji przepisów Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Dyrektor Domu .
4.Organizację i porządek pracy Domu określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora Domu .


ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe


§ 17.

Zmiany w regulaminie organizacyjnym dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustaleń.

Załączniki:

1. Uchwała Nr 64/2010 - w sprawie zmiany w regulaminie Organizacyjnym

userfiles/file/Uchwa%C5%82a%2064%20z%202010%20r_.jpg

2. Uchwała Nr 70/2014 - w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

userfiles/file/Uchwa%C5%82a%20nr%2070%20z%202014%20r_.jpg

3. Struktura organizacyjna

userfiles/file/Struktura%20Organizacyjna.jpgOpublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 3 127