bip.gov.pl
RSS
A A A K

Statut DPS

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/214/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 października 2006 r.


STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH
Z SIEDZIBĄ W ŻABOWIE


2)Postanowienia ogólne 64, poz. 593 z późn. zm.),
3)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4)ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
5)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityka Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
6)niniejszego statutu

§ 2.

1.Dom jest jednostką organizacyjna Powiatu Pyrzyckiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej.
2.Dom działa pod nazwą ,, Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 31”.
3.W skład Domu wchodzą:
1)Dom Pomocy Społecznej Pyrzyce, ul. Niepodległości 4, 74-200 Pyrzyce,
2)Filia Żabów, Żabów 31, gmina Pyrzyce.
4.Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuję Starosta Pyrzycki8 za pośrednictwem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a w zakresie standardu usług- Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 4.

Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

II. Cele i zadania


§ 5.

Dom jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, o liczbie miejsc 80, wymagającej całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

§ 6.

1.Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.Dom umożliwia i organizuję mieszkańcom Domu pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów prawa.

§ 7.

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz fizycznej i psychicznej sprawności.

III. Organizacja i zarządzanie


§ 8.
Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.


§ 9.

1.Domem kieruję Dyrektor i reprezentuję go na zewnątrz.
2.Dyrektor kieruję pracą Domu przy pomocy głównego księgowego oraz kierowników poszczególnych działów Domu.
3.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Pyrzyckiego, po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4.Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę Pyrzyckiego i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
5.Dyrektor Domu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Domu

§ 10.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Starostę Pyrzyckiego lub z jego upoważnienia przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach w porozumieniu z Dyrektorem Domu. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaję organ gminy właściwej dla mieszkańca w dniu jej kierowania do Domu.

§ 11.

Oświadczenia w imieniu Domu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych składa Dyrektor lub inne osoby na mocy pisemnego pełnomocnictwa wskazującego zakres i granice umocowania.

IV. Majątek i finanse

§ 12.

1.Majątek Domu jest mieniem Powiatu Pyrzyckiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2.Dom gospodaruję samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

V. System kontroli

§ 13.

Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawuję Dyrektor.

VI. Postanowienia ogólne.

§ 14.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.Opublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 25.07.2022
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 840