bip.gov.pl
RSS
A A A K

Akty prawne

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie zwanym dalej „Domem” jest placówką stacjonarną tj. stałego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę.
W skład Domu wchodzą :
a)Dom Pomocy Społecznej Pyrzyce,ul. Niepodległości 4, 74-200 Pyrzyce
b)Filia Żabów, Żabów 31, gmina Pyrzyce
Dom przeznaczony jest dla 80 osób starych i przewlekle somatycznie chorych z czego:
➢ 40 osoby w Pyrzycach
➢ 40 osób w Żabowie
Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Pyrzyckiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej. Nadzór nad działalnością DPS sprawuje Starosta Pyrzycki za posrednictwem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a w zakresie standardu usług- Wojewoda Zachodniopomorski.

Działa na podstawie ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz 593 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
- uchwały nr 64/2010 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,


Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie”, przyjęty przez Zarząd Powiatu.
Finansowany jest z budżetu państwa w formie dotacji i częściowo z dochodów mieszkańców 70% emerytury lub renty.Opublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 25.07.2022
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 129